*Thông tư 61/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn nộp lợi nhuận cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại Doanh nghiệp.

Ngày 11/04/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2016/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp và quản lý lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, quy định các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm cả các doanh nghiệp do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập và quản lý, các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh phải nộp ngân sách Nhà nước phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

        Cụ thể, hàng quý, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách Nhà nước của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý liền sau quý phát sinh nghĩa vụ nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

  Kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp phải khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách Nhà nước và nộp số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ còn phải nộp (nếu có) chậm nhất vào ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
Doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ khai lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ bị xử phạt theo quy định tại Luật Quản lý thuế. Đồng thời, doanh nghiệp chậm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ vào ngân sách Nhà nước phải nộp tiền chậm nộp vào ngân sách Nhà nước.
Trường hợp tổng số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập của năm thấp hơn số lợi nhuận sau thuế theo quyết toán năm từ 20% trở lên, doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số phải nộp theo quyết toán với số đã tạm nộp.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/05/2016 và áp dụng cho niên độ từ năm 2016.
                                                                                                     PTM

16-06-2016


Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT