CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỨ CẤP VÀO KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢI THÔNG TIN CHUNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

A. Thông tin chung. KCN Thành Hải có diện tích 77.987 ha, đã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu đầu tư của các Dự án công nghiệp.

Các ngành nghề kêu gọi đầu tư: các ngành nghề ít gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, công nghiệp điện tử, tin học, các ngành sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất các máy cơ khí, máy công nghiệp; các ngành sản xuất hàng may mặc, chế biến thủy hải sản, chế biến thực phẩm….

Giá thuê đất KCN Thành Hải:  6.570 đồng/m2/năm (vị trí 2).

Hiện nay KCN đã có 14 dự án đầu tư thứ cấp với tỷ lệ lắp đầy: 65,09 %.

- Cơ sở hạ tầng:

+ Hệ thống cấp điện: Bao gồm điện động lực và điện sinh hoạt, chiếu sáng. Nguồn điện cung cấp lấy từ Trạm biến áp 110/22KV Tháp Chàm ổn định phục vụ nhu cầu sử dụng điện cho các Dự án.

+ Hệ thống cấp nước: Nguồn nước cấp cho toàn bộ khu công nghiệp lấy từ nhà máy nước Phan Rang, công suất 2000m3/ngày-đêm. 

+ Hệ thống thoát nước mưa: Nước mưa được thu gom vào hệ thống kênh thoát nước, thoát ra mương Bầu.

+ Hệ thống thoát nước thải: có hệ thống mương thu gom nước thải và công trình xử lý nước thải. Trạm xử lý nước thải công suất 1.400 m3/ngày-đêm. 

- Cơ quan quản lý khu công nghiệp: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Địa chỉ trụ sở chính: 01 Hùng Vương, phường Mỹ Hương, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 068.2212708, 068.2212709   Fax: 068.3922046

Email: bqlkcn.nt@gmail.com    

Website: www.bqlkcnninhthuan.gov.vn

B. Ưu đãi đầu tư đối với các Dự án đầu tư trong Khu công nghiệp Thành Hải.

I. Ưu đãi về tiền thuê đất.

Dự án được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng (quy định tại Khoản  2, Điều 19-NĐ 46/2014/NĐ-CP) và miễn tiền thuê đất tiếp 07 năm sau thời gian xây dựng cơ bản (quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 19-Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước).

- Giá thuê cơ sở hạ tầng: 2.500 đồng/m2/năm.

II. Ưu đãi về thuế:

1.  Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Thuế suất 17% trong 10 năm.

- Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ dự án đầu tư (quy định tại Khoản 3, Điều 16-Nghị định số 218/2013/NĐ-CP).

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:

  2.1. Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

  a) Thiết bị, máy móc;

  b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy;

 c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b nêu trên;

 d) Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a nêu trên;

 đ) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được. 

 2.2. Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm mà trong nước chưa sản xuất được.

 2.3. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, nhập khẩu để sản xuất và Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của các dự án được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

2.4. Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (trừ xe ôtô dưới 24 chỗ ngồi và xe ôtô có thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng tương đương với xe ôtô dưới 24 chỗ ngồi) do Nhà thầu nước ngoài nhập khẩu theo phương thức tạm nhập, tái xuất để phục vụ thi công công trình được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập và miễn thuế xuất khẩu khi tái xuất.

III. Chuyển lỗ.

Nhà đầu tư sau khi đã quyết toán thuế với cơ quan thuế mà bị lỗ thì đựơc chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm.

IV. Khấu hao tài sản cố định.

Dự án đầu tư trong lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư và dự án kinh doanh có hiệu quả được áp dụng khấu hao nhanh đối với tài sản cố định; mức khấu hao tối đa là hai lần mức khấu hao theo chế độ khấu hao tài sản cố định. 

V. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

1. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên chuyển giao công nghệ, bao gồm cả việc góp vốn bằng công nghệ để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

2. Nhà nước ưu đãi việc chuyển giao vào Việt Nam công nghệ tiên tiến, công nghệ nguồn và các công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên.

VI. Hỗ trợ đào tạo.

1. Nhà nước ưu đãi lập quỹ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực từ nguồn vốn góp và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. 

Chi phí đào tạo của doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Nhà nước hỗ trợ từ nguồn ngân sách cho việc đào tạo lao động trong các doanh nghiệp thông qua các chương trình trợ giúp đào tạo. 

* Đặc biệt: Tỉnh Ninh Thuận có chương trình hỗ trợ đào tạo nghề cho khoảng 50.000 lao động nông thôn đến năm 2020.  (Xem Trình tự thực hiện dự án đầu tư KCN Thành Hải)

 

INVESTMENT PROJECT IN THANH HAI INDUSTRIAL ZONE

GENERAL INFORMATION AND POLICY OF INVESTMENT INCENTIVES


A. General information. 

Thanh Hai Industrial zone has an area of 77.987 hectares, the technical infrastructure system is synchronized to meet the investment requirement of the industrial projects. 

Các ngành nghề kêu gọi đầu tư: các ngành nghề ít gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, công nghiệp điện tử, tin học, các ngành sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất các máy cơ khí, máy công nghiệp; các ngành sản xuất hàng may mặc, chế biến thủy hải sản, chế biến thực phẩm….

Sectors calling for investments: industrial electronics, information technology, construction materials, mechanical manufaction, industrial machinery; the garment industry, seafood processing, food processing ...

Land rental price:  6.570 VND/m2/year (position 2).

There were 14 invested projects in Thanh Hai industrial zone, rate of filling is 65,09 %. 

- Infrastructure:

+ Electricity: including electrodynamics and living electricity, lighting, etc, the power source is supplied by Thap Cham 110/22KV transformer station, ensuring a safe distance for projects  and suitable with common plan.

+ Water supply: the whole water supply system is supplied from Phan Rang water plant, capacity of 2000 cubic meters for day a night. 

+ Rain water drainage system: rain water is collected and flowed through an open channel, outwards to Bau canal.

+ Wastewater drainage system: Wastewater is collected and flowed into Wastewater treatment station (capacity of 1,400 cubic meters for day and night). 

- State Management Agency: Ninh Thuan industrial zone Authority.

    Headquarter: 01 Hung Vuong St., My Huong ward, Phan Rang - Thap Cham city, Ninh Thuan province.

   Tel.: 068.2212708, 068.2212709   Fax: 068.3922046

Email: bqlkcn.nt@gmail.com    

Website: www.bqlkcnninhthuan.gov.vn

B. The policy of investment incentives for the investment project in Thanh Hai industrial zone:

I. Land rent incentives.

The land rents will be exempted during the fundamental construction period according to the projects approved by the competent authorities for most 3 years from the effective date of the land lease contract and will be exempted 7 years after the land rent exemption of the fundamental construction period. (Point c, Clause 3, Article 19 of Decree No. 46/2014/ND-CP).

- Infrastructure rental price: 2.500 VND/m2/year.

II. Tax incentives:

1.  The business income tax:

- Incentive tax rate of 17% within 10 years.

- Tax exemption for 2 years, reduction of 50% of tax payable for the next 4 years for incomes from performing new investment projects (Clause 3, Article 16 Decree No. 218/2013/ND-CP).

2. Import duties:

2.1. The goods which import to create fixed assets of the project is exempted the import duties, including:

a) Equipment, machines;

b) Specialized means of transport in the technological line is the Ministry of Science and Technology confirmed; means of transport meet and see off workers including cars with 24 seats or more and marine transport;

c) Components, details, parts, accessories, attachment, molds, accessories accompany for uniform assembly or use with equipment, machinery, specialized means of transport  regulate at point a and b as above;

d) Raw materials, materials used for manufacturing of equipment, machinery in the technological line or to manufacture of components, details, parts, accessories, attachment, molds, accessories accompany for uniform assembly or use with equipment, machinery regulate at point a as above; 

đ) Domestic building materials can not be produced.

2.2. Free import duties for raw materials, materials service directly for productive activities of software products which can not be produced at home.

2.3. Raw materials, materials, components import to produce and raw materials, materials, semi-finished products which can not be produced at home import to service for production of projects  are exempted from import duties in term 5 (five) years as from date of production start.

2.4. Machinery, equipment, transport of vehicles (except the cars with under 24 seats and the cars which be equivalent the car with under 24 seats design at once carry people and cargo) which are imported by foreign contractors under the mode of temporary import, re-export to service for construction works are exempted from import duties when temporary import and exempted from export duties when re-export.

Organizations and individuals who export and import goods according to above regulations must be self-determination, self-responsibility in front of the law for accurate, honest declaration duty-free article when registering the Customs declaration.

II. Carrying forward losses

If Investors suffers losses after completion of tax finalization with the tax office, it shall be permitted to carry its losses forward to following year; the amount of losses shall be deducted from taxable income for the purposes of enterprise income in accordance with the Law of enterprise income tax. The period for carrying forward losses shall not exceed five years.

IV. Depreciation of fixed assets

The investment projects in sectors, areas of investment incentives and  business project with high economic efficiency shall apply prompt depreciation for fixed assets; The maximum rate of depreciation shall be twice of the level of depreciation as stipulated the regulations on depreciation of fixed assets . 

C. INVESTMENT ASSISTANCE

I. Support of technology transfer 

1. The State of Vietnam shall create favorable conditions and ensure the rights and legitimate interests of parties to technology transfer including the capital contribution in the form of value of technology in order to implement the investment projects in Vietnam in accordance with regulation of Law on technology transfer. 

2. The State shall encourage the transfer into Vietnam of advanced technology,, source  technology and technologies in order to create new products, improve productive capacity, competitive capacity, the quality of products, savings and effective use of  raw materials, fuel, energy, natural resource.

II. Training support

1. The State shall encourage the establishment of assistance fund for human source training from the source of capital contribution and sponsorship from organizations, individuals at home and board.

The training expenses of the enterprises are counted in the reasonable cost to make a definite foundation for taxable income of business income.

2. The State may assist with funding from the State budget for employee training in the enterprises through the training assistance programs.

 

* Specialty: Ninh Thuan province support job training for 50.000 rural workers until 2020

 
 

24-08-2016


Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT