CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2014

 

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ NĂM 2014

Số TT

Tên nhà đầu tư

Diện tích
(m2)

Tổng vốn
(tỷ đồng)

Ngày nhận hồ sơ

Ngày hẹn trả kết quả

Ngày trả kết quả

Đánh giá

Ghi chú

01

Công ty TNHH Thông Thuận

44.721

272

17/01/2014

07/02/2014

07/02/2014

Đúng hạn

Tham mưu (điều chỉnh)

02

Công ty TNHH Sen Trắng

31.263

210

02/6/2014

13/6/2014

04/6/2014

Trước hạn

Tham mưu (cấp mới)

03

Công ty CP Thực Phẩm Cánh Đồng Việt

19.728

30

09/6/2014

20/6/2014

18/6/2014

Trước hạn

Tham mưu (cấp mới)

 

 

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số TT

Tên nhà đầu tư

Ngày nhận hồ sơ

Ngày hẹn trả kết quả

Ngày trả kết quả

Đánh giá

Ghi chú

01

Công ty TNHH Thời Trang Hoa In

25/02/2014

17/03/2014

26/02/2014

Trước hạn

Cấp mới

02

Doanh nghiệp Tư nhân sản xuất và TM Đức Phát

28/7/2014

15/8/2014

4/8/2014

Trước hạn

Cấp mới

 THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LAO ĐỘNG

Số TT

Nội dung

Ngày nhận hồ sơ

Ngày hẹn trả kết quả

Ngày trả kết quả

Đánh giá

Ghi chú

01

Đăng ký nội quy lao động

17/01/2014

7/2/2014

21/01/2014

Trước hạn

 

 

 

 

 

 

 


13-08-2014


Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT