Thông báo triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới

Để kịp thời nắm bắt các văn bản mới do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành hướng dẫn thực hiện Bộ luật lao động năm 2012. Ban quản lý các khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong khu, cụm công nghiệp xem thống kê danh mục các Nghị định, Thông tư thuộc hệ thống pháp luật lao động được ban hành năm 2013, 2014 theo công văn số 388/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 11/3/2014 của Sở Lao động TB và Xã hội về việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới.

 Xem Công văn số 388/SLĐTBXH-VLATLĐ


02-04-2014


Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT