Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn mới nhất

                 * Quy định chung:

·  Luật Đất đai năm 2003

·   Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai

·  Nghị Định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/04 thi hành Luật Đất đai  

·  Thông 01/2005/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai

·  Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/06 sửa đổi các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

·  Thông tư 05/2007/TT-BTNMT hướng dẫn trường hợp được ưu đãi sử dụng đất và quản lý đất đai đối với cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, VH, TDTT, KHCN, môi trường, XH, DS-GĐ, bảo vệ và chăm sóc trẻ em 

·  Công văn 116/2004/KHXX về việc thực hiện thẩm quyền của Toà án nhân dân theo quy định của Luật Đất đai

* Xử lý vi phạm hành chính:

·  Nghị Định 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

·  Thông tư 16/2010/TT-BTNMT ngày 26/08/10 quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

* Định giá đất, thu tiền sử dụng đất:

·  Nghị Định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

·  Nghị định 123/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

·  Nghị Định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất

·  Nghị định 120/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất (có hiệu lưc 01/03/2011)

·   Nghị định 44/2008/NĐ-CP ngày 09/04/2008 sửa đổi, bổ sung Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

·   Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

·   Nghị định 121/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, mặt nước (có hiệu lưc 01/03/2011)

·  Thông tư 92/2007/TT-BTC hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước -  

·   Quyết định 44/2010/QĐ-TTg miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia -  

* Thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư:

·   Nghị Định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

·   Nghị định 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

·   Nghị Định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

·   Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất

· Thông tư 151/2010/TT-BTC hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp NSNN đối với quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định 69/2009/NĐ-CP -  

·  Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/07/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định 84/2007/NĐ-CP  

·   Thông tư liên tịch 14/2008/TTTL-BTC-BTNMT hướng dẫn thực hiện Nghị định 84/2007/NĐ-CP 

·   Thông tư 57/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 

* Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

·  Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất -  

·  Thông tư 106/2010/TT-BTC ngày 26/07/2010 hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

·  Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/09 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (Hết hiệu lực khoản 9 Điều 6, điểm k khoản 1 Điều 12 và điểm đ khoản 1 Điều 19)

·  Thông tư 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/10 quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có hiệu lực ngày 10/12/2010)

· Thông tư 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT ngày 01/03/10 sửa đổi Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT và Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT    

·  Thông tư 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/06/05 hướng dẫn đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

·  Thông tư 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 sửa đổi Thông tư liên tịch  05/2005/TTLT-BTP-BTNMT

* Văn bản khác:

·  Thông tư 08/2007/TT-BTNMT hướng dẫn thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

·  Thông tư 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

* Văn bản liên quan của UBND tỉnh Ninh thuận

·   Quyết định số 1794/2010/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Ninh thuận Về việc quy định đơn giá cho thuê đất tại cụm công nghiệp Thành Hải và cụm công nghiệp Tháp Chàm, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

·    Quyết định số 2089/2010/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 11 năm 2010  của UBND tỉnh Ninh thuận về việc Ban hành quy định về cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và quản lý hồ sơ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

·    Quyết định số 2388/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2010, của UBND tỉnh Ninh thuận Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 


25-05-2011


Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT